Telefón & FAX

V našom callcentre sme tu pre Vás každý pracovný deň od 6:00 do 15:30.

Office SK:
tel.: 00421 41 28 123 00
fax: 00421 41 43 26 113

Obchodné zastúpenieimage_16

Pavol Najdek
00421 907 330 965

Obchodné zastúpenieimage_17

Zdenek Záhradník
00420 603 284 253

Lenka Kasslová
00420 603 323 087

Obchodné zastúpenieimage_18

Pawel Rehlich
0048 693 539 911

Obchodné zastúpenieimage_19

Ilja Pokraj
00421 904 517 818

Rýchly kontakt

Na Vaše otázky radi odpovieme.

Stačí odoslať správne vyplnený kontaktný formulár. Naši pracovníci Vás budú kontaktovať hneď ako to bude možné.

všetky polia sú povinné

Odber noviniek

Chcete dostávať najnovšie
informácie o našich produktoch?

všetky polia sú povinné

1

Je to jednoduché.
Vyplňte a odošlite formulár

2

Po schválení budete pridaný do našej
databázy klientov.

3

Pri nasledujúcom rozosielaní Vám
prídu novinky na e-mail.

shadow
image_286

Osobní konzultace

Ponúkame Vám okrem našich produktov aj ďalšie možnosti spolupráce či už formou telefonickej alebo osobnej konzultácie Vašich otázok. Slovíčko "nedá sa" nepatrí do nášho slovníka a do dnešného dňa sme úspešne vyriešili množstvo technických otázok a problémov.   

Špeciálne konštrukcie, vývoj technológie ako aj prispôsobenie našich produktov pre Vašu výrobu sú výberom našich silných stránok dlhoročnej spolupráce technológov a odborníkov. . Vaše dopyty  a cenové ponuky spracovávame max. do 24 hodín od doručenia. Veríme, že budete s našim servisom spokojní a tešíme sa na spoluprácu aj s novými firmami.

image_277

Návody a katalógy

Našim klientom zabezpečujeme vždy najnovšie verzie návodov a katalógov, doporučenia, tabuľky prepočtov a množstvo inej dokumentácie potrebnej pre správne používanie výrobkov spoločnosti Kontak-SK s.r.o.. Návody a katalógy je možné si vyžiadať od Vášho obchodného zástupcu. Na
image_278

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. provádí ve firmě Kontakt-Sk s.r.o. široké spektrum akreditovaných a neakreditovaných zkoušek.Jeho laboratoře jsou zplnomocněny a kontrolovány Českým institutem pro akreditaci dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

TZÚZ Praha certifikuje firmě Kontakt-Sk s.r.o. výrobky po splnění zákonných požadavků  vyplývajících z pověření Úřadu pro technickou normalizaci a státního zkušebnictví, na základě kterých následně vydáváme prohlášení o shodě, kde deklarujeme vlastnosti výrobku na všech jeho úrovních.

TZÚS Praha při provádění dohledů provádí i dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby přímo ve výrobně firmy  Kontakt-Sk. s.r.o., kde odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají všem stanoveným normám a technickým předpisům.r

image_287

Školení

V rámci zvýšenia bezpečnosti a kvality spoločnosť Kontakt-SK zabezpečuje odborné školenie pracovníkov a zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho styku s našimi produktmi na stavbe, v prefa-výrobných halách alebo v proječných kanceláriách.
image_281

Roční revize zdvíhacích prostředků

Vykonávame odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) pre naše zdvíhacie zariadenia. V tejto činnosti spolupracujeme s autorizovanými odborníkmi s dlhoročnou praxou, ktorí sú oprávnený vykonávať túto činnosť. vykon

V súlade zo zákonom poskytujeme našim klientom:

- Vedenie evidencie

- Vypracovanie smerníc na prevádzku vyhradeného tech. zariadenia

- Vypracovanie plánu odborných skúšok a prehliadok

- Všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia

Ceny su individuálne po dohode s zákazníkom na základe skutočnosti ako typ kontrolovaného zariadenia, počet zariadení, technický stav zariadenia, vek zariadenia, miera používania.

image_276

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti KONTAKT-SK, s.r.o. so sídlom 023 53 Staškov 1033, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. sro, vložka 14410/L, v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. IČO: 36413569, IČO DPH: SK2021748630.

 §1.   Rozsah platnosti

 1. Všetky naše dodávky sa uskutočnia na základe následovných podmienok.

Obchodné podmienky odberateľa sa stávajú týmto neplatnými. Tieto nebudú uznané ani  vtedy, ak nebudú nami v prípade prijatej objednávky opätovne dôrazne zamietnuté.

Najneskôr prebraním našeho tovaru odberateľom platia naše všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky ako akzeptované. Obchodné podmienky odberateľov sú, nezávisle od toho, či boli s nami prejednané pre náš obchodný vzťah, kde vystupujeme ako predávajúci, vylúčené.

2. Dohodnuté podmienky ako ceny a dodacia lehota sú uvedené na potvrdenej objednávke. Po odbere tovaru alebo služieb, odberateľ nemá nárok na zmenu podmienok.

3. Prípadné ďalšie dohody s odberateľmi-kupujúcimi sú platné, len ak boli nami písomne potvrdené.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na chyby a omyly v ponukách, katalógoch, potvrdeniach objednávok, faktúrach a aj kalkulačné ako aj gramatické chyby. Údaje v katalógoch, prospektoch, výkresoch a pod. predávajúceho nezáväzujú, iba v tom prípade, ak ich dôrazne ako také označí.

 

  §2.   Objednávky

1. Všetky objednávky a dohody s odberateľmi sú pre nás záväzné len vtedy, ak boli nami písomne potvrdené a záväzujä nás len v rozsahu potvrdenej objednávky.naše predchádzajúce ponuky a vyhlásenia účinné pred potvrdením objednávky sú nezáväzné a platia výlučne, ako výzvy k odovzdaniu objednávok.

 

§3.   Ceny a platobné podmienky

 1. Predaj našeho tovaru uskutočňujeme za ceny našeho cenníka, resp. podľa nami potvrdenej objednávky. Ceny sa rozumeju zo skladu, okrem DPH, bez prepravných nákladov a bez balenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2. Splátnosť faktúr dodávateľa, ak nebolo ináč dohodnuté na potvrdenej objednavke, je 14 dní od ich vystavenia.

3. Dodávateľ je oprávnený započítať platby odberateľa najskôr na najstaršie pohľadávky voči odberateľovi. Vznikli v súvislosti tejto platby už výdavky alebo úroky, je dodávateľ oprávnený, túto platbu započítať najskôr na tieto výdavky, potom na úroky a až nakoniec na hlavnú pohľadávku.

4. Za každý deň omeškania má dodávateľ právo účtovať si úroky z omeškania ( penále) vo výške podľa § 369 odst. 1 obchodného zákonníka. Ďalšie pohľadávky zo strany dodávateľa zostávajú nedotknuté.

5. Odberateľ môže vykonať zápočet svojích záväzkov iba po výslovnom písomnom súhlase dodávateľa alebo právnom rozsúdku.

6. Ak odberateľ nedodrží platobné podmienky, alebo dodávateľ akýmkoľvek spôsobom získa znalosť o sťažených platbách zo strany odberateľa, nadobúda dodávateľ právo na úhradu všetkých jeho pohľadávok. V tom prípade je dodávateľ oprávnený ešte otvorené objednávky dodať len za hotovosť. Oneskorí sa odberateľ s platbou svojích záväzkov, vzniká dodávateľovi nárok na zrušenie zmluvy a na náhradu ušlého získu. Okrem toho je dodávateľ oprávneny zakazať predaj alebo spracovanie jeho tovaru treťou osobou a žiadať o vrátenie dodaného tovaru na vlastné náklady odberateľa. Odberateľ povoľuje už teraz dodávateľovi prístup do jeho obchodných priestorov s úmyslom vyzdvihnutia dotyčného tovaru. Vyzdvihnutie tovaru u odberateľa znamená odstupenie od zmluvy a zároveň oprávnenie na nárokovanie si náhrad ušlého získu.

7. Pri predaji v cudzej mene nesie odberateľ risiko náhrad kurzových rozdielov.

8. Naše cenníky su orientačné. Máme právo počas roku ceny zmeniť. Odberateľ bude pri zmenách telefonicky, emailom alebo písomnou ponukou informovaný. Po obdržaní našej potvrdenej objednávky a odobraním tovaru dodávateľ potvrdzuje automaticky nové ceny.

 

§4.   Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty a termíny sú predpokladané.

2. Za tohoto predpokladu začínajú dodacie lehoty potvrdením našej potvrdenej objednavky.

3. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar po čiastkách.

4. V rámci štrajku a dôsledkom vyššej moci, na ktoré nemá dodávateľ vplyv sa dodacia lehota alebo termín predlží.

5. Pokiaľ je v objednávke uvedený, alebo dohodnutý termín dodávky prekročený zo strany predávajúceho o viac ako 30 dní, je kupujúci oprávnený, po stanovení najmenej 14 dňovej lehoty prostredníctvom doporučeného listu, faxom alebo emailom, od zmluvy odstúpiť. Aj predávajúci môže odstúpiť od zmluvy a to bez nárokov kupujúceho z omeškania alebo odstúpenia, v prípade, že dodávka z dôvodu vyššej moci, alebo iných nami neovplyvniteľných prekážok , nie je možná, ako napríklad prerušenie prepravy dodávok, alebo zastavenie výroby.

 

§5.   Prechod zodpovednosti dodaneho tovaru

1. Odovzdaním tovaru špedičnej firme, najneskôr prebratím tovaru špedičnou firmou vo firme alebo sklade dodávateľa prechádza zodpovednosť na odberateľa. To isté platí aj  pri dodacích podmienkách FCA.

2. Odberateľ môže za poplatok dodávateľa požiadať, aby tovar bol poistený, inak nesie odberatel pri poškodení tovaru celú zodpovedosť a náklady.

§6.   Vlastnícke právo

1. Každý tovar zostáva až do úplného zaplatenia jeho fakturovanej ceny vrátane úrokov naším vlastníctvom.

2. Kupujúci je oprávnený tovar v riadnej prevádzke svojej obchodnej činnosti ďalej predať. Toto oprávnenie neplatí, pokiaľ je kupujúci v meškaní s úhradou faktúry za tovar, alebo existuje predpoklad, že nebude môcť našu faktúru v čase jej splatnosti uhradiť.

3. Kupujúci sa zaväzuje svojho zákazníka s výhradou vlastníctva pisovne oboznámiť.

4. Pri spracovaní prevzatého tovaru prislúcha nám z dôvodu výhrady vlastníctva, spoluvlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva k hodnote novej veci.

5. Pri omeškaní kupujúceho s platením, alebo v prípade začatia vyrovnávacieho konania proti nemu sme oprávnení prevzatý tovar s výhradou nášho vlastníctva voľne odpredať a výťažok z odpredaja použiť na uspokojenie našich práv. Kupujúci pritom nemá nárok na odstupné.

6. Kupujúci je povinný nám okamžite oznámiť zastavenie úhrad, ako aj prípadné začatie konania o konkurze a vyrovnaní proti nemu a z proti nemu a zároveň nám zaslať zoznam existujúceho tovaru s výhradou nášho vlastníctva. Súčasne je povinný umožniť nám prístup do svojej prevádzky a k nášmu tovaru.

7. Dodávateľ má nárok na zvyčajné poistenie jeho pohľadávok.

§7.   Záruka a ručenia

1. Nedostatky, alebo reklamácie nám musia byť písomne oznámené ihneď po ich zistení, najneskôr do 24 hodin po obdržaní zásielky, alebo od prevzatia zásielky, pod hrozbou straty práv zo zodpovednosti. Zároveň s písomnou reklamáciou je povinný kupujúci odovzdať aj vzorky reklamovaného tovaru.

2. Ak sa jedná o nedostatok vzniknutý v zodpovednosti dodávateľa, môže dodávateľ do 7-ich pracovných dní rozhodnúť, či nedostatok odstráni, vystaví dobropis v hodnote tovaru, alebo dodá nový tovar.

3. Nedá odberateľ dodávateľovi možnosť sa o nedostatkoch presvedčiť, zvlášť ak nedá  ihneď k dispozícií dodávateľovi chybný tovar alebo vzorky, stráca nárok kvôli nedostatkom. Dni zamietnutých prístupoch k tovaru sa nerátajú k 7-dňovej lehote v bodu §7.2. .

4. Naša záruka je v každom jednotlivom prípade čo do základu a výšky obmedzená obsahom a rozsahom našej poistky zo záručného plnenia. Ručenie  zo strany dodávateľa je zaistená poistnou zmluvou spoločnosti Kooperatíva a.s. o Vade výrobku č.: 6 561 344 708.

  

§8.   Rozhodné právo

 1. Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto podmienok a ustanovení, alebo s nimi akokoľvek súvisiací, podlieha bezvýhradne príslušnosti súdov a právu sídla dodávateľa.

2.  Dodávateľ si taktiež vyhradzuje právo uplatňovania si práv z plnenie v mieste sídla odberateľa.

 

Obchodné pod